Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Czcionka:

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Z siedzibą przy ul. Ks. Sajny 2A, 05-530 Góra Kalwaria ,

tel.: 22 757-68-20 e-mail: poik@piaseczno.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Pan Jakub Zawłocki

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno 

tel.: 500 153 670 e-mail: j.zawlocki@piaseczno.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym:

  1. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  2. wychowaniu w trzeźwości,
  3. zapewnieniu pomocy społecznej,
  4. zapewnienia ciągłości działania placówki.

Podstawy prawne przetwarzania:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby,
z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów:

Urzędy Miast i Gminy Powiatu Piaseczyńskiego,  ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, sądy i organy ścigania, noclegownie dla bezdomnych oraz inne instytucje udzielające pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dane  osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa  jest niezbędne.

W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula Informacyjna

Utworzono dnia 19.06.2018, 12:41