Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Czcionka:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)-
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g RODO w celu wykonania zadania publicznego w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, a także -w przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Rozdział III RODO –Prawa osoby, której dane dotyczą).
  6. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa/ wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jest obligatoryjne. 
    Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji celu wynikającego z Programu ,, Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne.
  8. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzura informacyjna

Utworzono dnia 06.08.2019, 11:54

pdf